Vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta

 

Vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta


Tác dụng của vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta

Giống như các hãng plc khác thì Delta cũng cung cấp cho người lập trình viên plc một số vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt quy định một chức năng cụ thể để có thể sử dụng trong quá trình viết chương trình. Thường thì vùng nhớ, thanh ghi, bit đặc biệt này sẽ nằm trong vùng nhớ M và D nên các bạn cần chú ý không sử dụng hai vùng nhớ vượt quá giới hạn để tránh bị trùng chéo lên vùng đặc biệt làm ảnh hưởng đến giá trị tính toán trong khi lập trình.

Đối với mỗi dòng plc delta khác nhau thì sẽ hỗ trợ vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt khác nhau do sự khác nhau của tập lệnh, các bạn tham khảo chi tiết trong manual của từng dòng để biết chính xác địa chỉ của vùng nhớ thanh ghi và bit đặc biệt này.

Vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt của plc delta ss2

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta ss2:

Bit M đặc biệt trên plc delta ss2


D1000*Setting value of the watchdog timer (WDT)
(Unit: 1ms)
D1001Displaying the firmware version of DVP
PLC (For example, the firmware version is
1.0 if the value in D1001 is HXX10.)
D1002*Program capacity (ES2/EX2/SA2/SX2:
15872; SS2: 7920)
D1003Sum of the PLC internal program memory
(ES2/EX2/SA2/SX2: -15872; SS2: -7920)
D1004*Syntax check error code
D1008*Step address when WDT is ON
D1009Number of LV (Low voltage) signal
occurrence
D1010*Current scan time (Unit: 0.1ms)
D1011*Minimum scan time (Unit: 0.1ms)
D1012*Maximum scan time (Unit: 0.1ms)
D1015*Value of accumulative high-speed timer
(0~32,767, unit: 0.1ms)
D1018*π PI (Low byte)
D1019*π PI(High byte)
D1020*X0~X7 input filter (unit: ms) 0~20ms
adjustable
D1021*X10~X17 X7 input filter (unit: ms) 0~20ms
adjustable (available for ES2-E V3.48/SS2
V3.42/SA2 V3.0/SE V2.0 or later versions)
D1022Counting mode selection (Double
frequency/ 4 times frequency) for AB phase
counter (From X0, X1 input)
D1023*Register for Storing detected pulse width
(unit: 0.1ms)
D1025*Code for communication request error
D1026*The pulse number for masking Y0 is set
when M1156 = ON (Low word)
D1027*The pulse number for masking Y0 is set
when M1156 = ON (High word)
If the value in the 32-bit register (D1027,
D1026) is less than or equal to 0, the
function will not be enabled. (Default value:
0)
D1028Index register E0
D1029Index register F0
D1030PV of Y0 pulse output (Low word)
D1031PV of Y0 pulse output (High word)
D1032PV of Y1 pulse output (Low word)
D1033PV of Y1 pulse output (High word)
D1036*COM1 (RS-232) communication protocol
D1037*Register for setting 8-sets SPD function
(has to be used with M1037)
D10381. Delay time setting for data response
when PLC is SLAVE in COM2 / COM3 RS-
485 communication. Range: 0 ~ 10,000
(unit: 0.1ms).
2. By using PLC LINK in COM2 (RS-485),
D1038 can be set to send next
communication data with delay. Range: 0 ~
10,000 (Unit: one scan cycle)
D1039*Fixed scan time (ms)
D1040No. of the 1st step point which is ON.
D1041No. of the 2nd step point which is ON
D1042No. of the 3rd step point which is ON.
D1043No. of the 4th step point which is ON
D1044No. of the 5th step point which is ON.
D1045No. of the 6th step point which is ON
D1046No. of the 7th step point which is ON.
D1047No. of the 8th step point which is ON
D1049No. of alarm which is ON
D1050

D1055
Processing MODRD communication data
The PLC automatically converts the data in
D1070~D1085 in the ASCII mode into
hexadecimal values, or combines two lower
8 bits in the RTU mode into 16 bits in the
RTU mode.
D1056*Low word of X0’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1357.
D1057*High word of X0’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1357.
D1058*Low word of X1’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1358.
D1059*High word of X1’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1358.
D1062*Average number of times an analog signal
is input to the EX2/SX2 series PLC
The default value is K10 for EX2 version
2.6 and version 2.8.
D1067*Error code for program execution error
D1068*Address of program execution error
D1070

D1085
Feedback data (ASCII) of Modbus
communication. When PLC’s RS-485
communication instruction receives
feedback signals, the data will be saved in
the registers D1070~D1085. Usres can
check the received data in these registers.
D1086High word of the password in DVP-PCC01
(displayed in hex according to its ASCII
codes)
D1087Low word of the password in DVP-PCC01
(displayed in hex according to its ASCII
codes)
D1089

D1099
Sent data of Modbus communication.
When PLC’s RS-485 communication
instruction sends out data, the data will be
stored in D1089~D1099. Users can check
the sent data in these registers.
D1109*COM3 (RS-485) Communication protocol
D1110*Average value of EX2/SX2 analog input
channel 0 (AD 0) When average times in
D1062 is set to 1, D1110 indicates present
value.
D1111*Average value of EX2/SX2 analog input
channel 1 (AD 1) When average times in
D1062 is set to 1, D1111 indicates present
value
D1112*Average value of EX2/SX2 analog input
channel 2 (AD 2) Whenaverage times in
D1062 is set to 1, D1112 indicates present
value
D1113*Average value of 20EX2/SX2 analog input
channel 3 (AD 3) Whenaverage times in
D1062 is set to 1, D1113 indicates present
value
Displaying the status of the analog input
channel of 30EX2
D1114*Enable/disable 20EX2/SX2 AD channels
(0: enable (default) / 1: disable)
bit0~bit3 sets AD0~AD3.
P.S. 30EX2 does not support this function.
D1115*20EX2/SX2 analog input/output mode
setting
30EX2 analog input/output mode setting
D1116*Output value of analog output channel 0
(DA 0) of EX2/SX2
D1117*Output value of analog output channel 1
(DA 0) of 20EX2/SX2
P.S. 30EX2 does not support this function.
D1118*EX2/SX2 sampling time of analog/digital
converstion. Default: 2. Unit: 1ms.
Sampling time will be regarded as 2ms if
D1118≦ 2
D1120*COM2 (RS-485) communication protocol
D1121*COM1(RS-232) and COM2(RS-485) PLC
communication address
D1122COM2(RS-485) Residual number of words
of transmitting data
D1123COM2(RS-485) Residual number of words
of the receiving data
D1124COM2(RS-485) Definition of start character
(STX)
D1125COM2(RS-485) Definition of first ending
character (ETX1)
D1126COM2(RS-485) Definition of second ending
character (ETX2)
D1127Number of pulses for ramp-up operation of
positioning instruction (Low word)
D1128Number of pulses for ramp-up operation of
positioning instruction (High word)
D1129COM2 (RS-485) Communication time-out
setting (ms)
D1130COM2 (RS-485) Error code returning from
Modbus
D1131Input/output percentage value of
CH0(Y0,Y1) close loop control
D1132Input/output percentage value of
CH1(Y2,Y3) close loop control
D1133Number of pulses for ramp-down operation
of positioning instruction (Low word)
D1134Number of pulses for ramp-down operation
of positioning instruction (High word)
D1135*Pulse number for masking Y2 when M1158
= ON (Low word)
D1136*Pulse number for masking Y2 when M1158
= ON (High word)
D1137*Address where incorrect use of operand
occurs
D1140*Number of I/O modules (max. 8)
D1142*Number of input points (X) on DIO modules
D1143*Number of output points (Y) on DIO
modules
D1145*Number of the connected let-side modules
D1150*Vale fetched from the hardware counter
C243/C245/C246/C247/C248/C251/C252
(Low word)
D1151*Value fetched from the hardware counter
C243/C245/C246/C247/C248/C251/C252
(High word)
D1152*Value fetched from the hardware counter
C244/C249/C250/C253/C254 (Low word)
D1153*Value fetched from the hardware conter
C244/C249/C250/C253/C254 (High word)
D1167The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I140) on COM1 (RS-232).
D1168The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I150) on COM2 (RS-485)
D1169The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I160) on COM3 (RS-485)
D1178VR0 value
D1179VR1 value
D1182Index register E1
D1183Index register F1
D1184Index register E2
D1185Index register F2
D1186Index register E3
D1187Index register F3
D1188Index register E4
D1189Index register F4
D1190Index register E5
D1191Index register F5
D1192Index register E6
D1193Index register F6
D1194Index register E7
D1195Index register F7
D1220Pulse output mode setting of CH0 (Y0, Y1)
D1221Pulse output mode setting of CH1 (Y2, Y3)
D1232*Number of output pulses for CH0 (Y0, Y1)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (Low word).
D1233*Number of output pulses for CH0 (Y0, Y1)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (High word).
D1234*Number of output pulses for CH1 (Y2, Y3)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (Low word).
D1235*Number of output pulses for CH2 (Y2, Y3)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (High word).
D1240*When interupt I400/I401/I100/I101 occurs,
D1240 stores the low word of high-speed
counter.
D1241*When interupt I400/I401/I100/I101 occurs,
D1241 stores the high Word of high-speed
counter.
D1242*When interupt I500/I501/I300/I301 occurs,
D1242 stores the low Wordof high-speed
counter.
D1243*When interupt I500/I501/I300/I301 occurs,
D1243 stores the high Word of high-speed
counter.
D1244Idle time (pulse number) setting of CH0 (Y0,
Y1) The function is disabled if set value≦ 0.
D1245Idle time (pulse number) setting of CH1 (Y2,
Y3) The function is disabled if set value≦ 0.
D1246*Low word of X2’s input pulse frequency
(Unit: 0.01Hz)
It is used with M1359.
D1247*High word of X2’s input pulse frequency
(Unit: 0.01Hz)
It is used with M1359.
D1249Set value for COM1 (RS-232) data
receiving time-out (Unit: 1ms, min. 50ms,
value smaller than 50ms will be regarded
as 50ms) (only applicable for MODRW/RS
instruction) In RS instruction, no time-out
setting if “0” is specified.
D1250COM1 (RS-232) communication error code
(only applicable for MODRW/RS
instruction)
D1252Set value for COM3 (RS-485) data
receiving time-out (Unit: 1ms, min. 50ms,
value smaller than 50ms will be regarded
as 50ms) (only applicable for MODRW/RS
instruction) In RS instruction, no time-out
setting if “0” is specified
D1253COM3 (RS-485) communication error code
(only applicable for MODRW/RS
instruction)
D1255*COM3 (RS-485) PLC communication
address
D1256

D1295
For COM2 RS-485 MODRW instruction.
D1256~D1295 store the sent data of
MODRW instruction. When MODRW
instruction sends out data, the data will be
stored in D1256~D1295. Users can check
the sent data in these registers.
D1296

D1311
For COM2 RS-485 MODRW instruction.
D1296~D1311 store the converted hex data
from D1070 ~ D1085 (ASCII). PLC
automatically converts the received ASCII
data in D1070 ~ D1085 into hex data.
D1312*Specify the number of additional pulses for
additional pulses output and Z-phase
seeking function of ZRN instruction (Has to
be used with M1308)
D1313*Second of RTC: 00 ~ 59
D1314*Minute of RTC: 00 ~ 59
D1315*Hour of RTC: 00 ~ 23
D1316*Day of RTC: 01 ~ 31
D1317*Month of RTC: 01 ~ 12
D1318*Week of RTC: 1 ~ 7
D1319*Year of RTC: 00 ~ 99 (A.D.)
D1320*ID of the 1st right side module
D1321*ID of the 2nd right side module
D1322*ID of the 3rd right side module
D1323*ID of the 4th right side module
D1324*ID of the 5th right side module
D1325*ID of the 6th right side module
D1326*ID of the 7th right side module
D1327*ID of the 8th right side module
D1336PV of Y2 pulse output (Low word)
D1337PV of Y2 pulse output (High word)
D1338PV of Y3 pulse output (Low word)
D1339PV of Y3 pulse output (High word)
D1340Start/end frequency of the 1st group pulse
output CH0 (Y0, Y1)
D1343Ramp up/down time of the 1st group pulse
output CH0 (Y0, Y1)
D1348*When M1534 = ON, D1348 stores the
ramp-down time of CH0(Y0, Y1) pulse
output.
D1349*When M1535 = ON, D1349 stores the
ramp-down time of CH1(Y2, Y3) pulse
output.
D1352Start/end frequency of the 2nd group pulse
output CH1 (Y2, Y3)
D1353Ramp up/down time of the 2nd group pulse
output CH1 (Y2, Y3)
D1354PLC Link scan cycle (Unit: 1ms)
n Max: K32000
n D1354 = K0 when PLC Link stops or
when the first scan is completed
D1355*Starting reference for Master to read from
Slave ID#1
D1356*Starting reference for Master to read from
Slave ID#2
D1357*Starting reference for Master to read from
Slave ID#3
D1358*Starting reference for Master to read from
Slave ID#4
D1359*Starting reference for Master to read from
Slave ID#5
D1360*Starting reference for Master to read from
Slave ID#6
D1361*Starting reference for Master to read from
Slave ID#7
D1362*Starting reference for Master to read from
Slave ID#8
D1363*Starting reference for Master to read from
Slave ID#9
D1364*Starting reference for Master to read from
Slave ID#10
D1365*Starting reference for Master to read from
Slave ID#11
D1366*Starting reference for Master to read from
Slave ID#12
D1367*Starting reference for Master to read from
Slave ID#13
D1368*Starting reference for Master to read from
Slave ID#14
D1369*Starting reference for Master to read from
Slave ID#15
D1370*Starting reference for Master to read from
Slave ID#16
D1386ID of the 1st left side module
D1387ID of the 2nd left side module
D1388ID of the 3rd left side module
D1389ID of the 4th left side module
D1390ID of the 5th left side module
D1391ID of the 6th left side module
D1392ID of the 7th left side module
D1393ID of the 8th rleft side module
D1399*Starting ID of Slave designated by PLC
LINK
D1415*Starting reference for Master to write in
Slave ID#1
D1416*Starting reference for Master to write in
Slave ID#2
D1417*Starting reference for Master to write in
Slave ID#3
D1418*Starting reference for Master to write in
Slave ID#4
D1419*Starting reference for Master to write in
Slave ID#5
D1420*Starting reference for Master to write in
Slave ID#6
D1421*Starting reference for Master to write in
Slave ID#7
D1422*Starting reference for Master to write in
Slave ID#8
D1423*Starting reference for Master to write in
Slave ID#9
D1424*Starting reference for Master to write in
Slave ID#10
D1425*Starting reference for Master to write in
Slave ID#11
D1426*Starting reference for Master to write in
Slave ID#12
D1427*Starting reference for Master to write in
Slave ID#13
D1428*Starting reference for Master to write in
Slave ID#14
D1429*Starting reference for Master to write in
Slave ID#15
D1430*Starting reference for Master to write in
Slave ID#16
D1431*Times of PLC LINK polling cycle
D1432*Current times of PLC LINK polling cycle
D1433*Number of slave units linked to EASY PLC
LINK
D1434*Data length to be read on Slave ID#1
D1435*Data length to be read on Slave ID#2
D1436*Data length to be read on Slave ID#3
D1437*Data length to be read on Slave ID#4
D1438*Data length to be read on Slave ID#5
D1439*Data length to be read on Slave ID#6
D1440*Data length to be read on Slave ID#7
D1441*Data length to be read on Slave ID#8
D1442*Data length to be read on Slave ID#9
D1443*Data length to be read on Slave ID#10
D1444*Data length to be read on Slave ID#11
D1445*Data length to be read on Slave ID#12
D1446*Data length to be read on Slave ID#13
D1447*Data length to be read on Slave ID#14
D1448*Data length to be read on Slave ID#15
D1449*Data length to be read on Slave ID#16
D1450*Data length to be written on Slave ID#1
D1451*Data length to be written on Slave ID#2
D1452*Data length to be written on Slave ID#3
D1453*Data length to be written on Slave ID#4
D1454*Data length to be written on Slave ID#5
D1455*Data length to be written on Slave ID#6
D1456*Data length to be written on Slave ID#7
D1457*Data length to be written on Slave ID#8
D1458*Data length to be written on Slave ID#9
D1459*Data length to be written on Slave ID#10
D1460*Data length to be written on Slave ID#11
D1461*Data length to be written on Slave ID#12
D1462*Data length to be written on Slave ID#13
D1463*Data length to be written on Slave ID#14
D1464*Data length to be written on Slave ID#15
D1465*Data length to be written on Slave ID#16
D1480*

D1495*
The data which is read from slave ID#1 in
the PLC LINK at the time when M1353 is
OFF
The initial data register where the data read
from slave ID#1~ID#16 in the PLC LINK is
stored at the time when M1353 is ON
D1496*

D1511*
The data which is written into slave ID#1 in
the PLC LINK at the time when M1353 is
OFF
The initial data register where the data
written into slave ID#1~ID#16 in the PLC
LINK is stored at the time when M1353 is
ON
D1512*

D1527*
The data which is read from slave ID#2 in
the PLC LINK
D1528*

D1543*
The data which is written into slave ID#2 in
the PLC LINK
D1544*

D1559*
The data which is read from slave ID#3 in
the PLC LINK
D1560*

D1575*
The data which is written into slave ID#3 in
the PLC LINK
D1576*

D1591*
The data which is read from slave ID#4 in
the PLC LINK
D1592*

D1607*
The data which is written into slave ID#4 in
the PLC LINK
D1608*

D1623*
The data which is read from slave ID#5 in
the PLC LINK
D1624*

D1639*
The data which is written into slave ID#5 in
the PLC LINK
D1640*

D1655*
The data which is read from slave ID#6 in
the PLC LINK
D1656*

D1671*
The data which is written into slave ID#6 in
the PLC LINK
D1672*

D1687*
The data which is read from slave ID#7 in
the PLC LINK
D1688*

D1703*
The data which is written into slave ID#7 in
the PLC LINK
D1704*

D1719*
The data which is read from slave ID#8 in
the PLC LINK
D1720*

D1735*
The data which is written into slave ID#8 in
the PLC LINK
D1736*

D1751*
The data which is read from slave ID#9 in
the PLC LINK
D1752*

D1767*
The data which is written into slave ID#9 in
the PLC LINK
D1768*

D1783*
The data which is read from slave ID#10 in
the PLC LINK
D1784*

D1799*
The data which is written into slave ID#10
in the PLC LINK
D1800*

D1815*
The data which is read from slave ID#11 in
the PLC LINK
D1816*

D1831*
The data which is written into slave ID#11
in the PLC LINK
D1832*

D1847*
The data which is read from slave ID#12 in
the PLC LINK
D1848*

D1863*
The data which is written into slave ID#12
in the PLC LINK
D1864*

D1879*
The data which is read from slave ID#13 in
the PLC LINK
D1880*

D1895*
The data which is written into slave ID#13
in the PLC LINK
D1896*

D1911*
The data which is read from slave ID#14 in
the PLC LINK
D1900*

D1931*
Specify the station number of Slaves for
PLC-Link when M1356 is ON. Consecutive
station numbers set by D1399 will be
invalid in this case. Note that the registers
are latched only when M1356 is ON.
D1912*

D1927*
The data which is written into slave ID#14
in the PLC LINK
D1928*

D1943*
The data which is read from slave ID#15 in
the PLC LINK
D1944*

D1959*
The data which is written into slave ID#15
in the PLC LINK
D1960*

D1975*
The data which is read from slave ID#16 in
the PLC LINK
D1976*

D1991*
The data which is written into slave ID#16
in the PLC LINK
D1994Remaining times for PLC password setting
on DVP-PCC01
D1995Data length for PLC ID Setting on DVP
PCC01
D19961st Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D19972nd Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D19983rd Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D19994th word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D9800~
D9879
They are for left-side special modules
which are connected to an SA2/SX2/SE
series MPU.
D9900~
D9979
They are for special modules connected to
an ES2/EX2 series MPU. (Please refer to
DVP-PLC Operation Manual – Modules
for more information)
They are for right-side special modules
connected to an SA2/SX2/SE series MPU.
D9980CANopen status message code
(Only for DVP-ES2-C series MPUs)
D9981~
D9996
(Only for DVP-ES2-C series MPUs)
CANopen status message code in slave
station 1~slave station 16
D9998Bit0~15 represent station 1~station 16. If a
bit is ON, an error occurs.
(It is only applicable to DVP-ES2-C series
MPUs. If DVP-ES2-C V3.24 (or above) is
turned from OFF to ON, the value in D9998
will be H’0. If DVP-ES2-C V3.26 (or above)
is turned from OFF to ON, the value in
D9998 will be H’FFFF.)
D9999Showing the CAN baud rate
K1: 20K; K2: 50K; K3: 125K; K4: 250K; K5:
500K; K6: 1M
(It is only applicable to DVP-ES2-C V3.26
and above.)

 


No comments:

Post a Comment