Hướng dẫn sử dụng Module Download PLC từ xa V1.1

 

module-download-plc-tu-xa

1. Tổng quan module


module-download-plc-tu-xa


  • LED Power: Đèn nguồn của module.
  • Button Config: Để cấu hình wifi thiết bị và thay đổi chế độ hoạt động.
  • LED TX, LED RX: hiển thị trạng thái truyền nhận dữ liệu.
  • LED Status: Hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị.

Button Config:

  • Khi nhấn double thì sẽ chuyển chế độ hoạt động của module từ Local sang Remote và ngược lại.
  • Khi nhấn giữ > 10s thì module sẽ chuyển sang chế độ cấu hình wifi. Nhấn giữ > 10s lần nữa thì sẽ thoát chế độ cấu hình Wifi.

Led Status:

  • Blink 0.5s: đang ở chế độ local.
  • Blink 0.2s: đang ở chế độ Remote.
  • Blink 0.05s: đang ở chế độ cấu hình wifi.

2. Download phần mềm

3. Video hướng dẫn
2 comments: