Kết nối Android với DataBase MySQL không cần PHP | Connect Android with MySQL without PHP

Kết nối Android với DataBase MySQL không cần PHP | Connect Android with MySQL without PHP


Hôm nay bài viết này sẽ hướng dẫn tất cả mọi người kết nối Android với MySQL DataBase mà không cần dùng đến PHP, chúng ta sẽ dùng thư viện của MySQL để truy cập và xử lý dữ liệu trực tiếp.

Các bạn có thể tải file ở link bên dưới:

Link library MySQL connector:  

Link Android Studio Example:

Video hướng dẫn:No comments:

Post a Comment